DET FÖRSTA BUDSKAPET—DEN UTOMJORDISKA NÄRVARON I DAGENS VÄRLD

Det är en stor ära för oss att kunna presentera denna information för alla er
som är lyckliga nog att höra detta budskap. Vi är Mänsklighetens
Bundsförvanter. Denna överföring har möjliggjorts genom De Osynligas
närvaro, dessa andliga rådgivare som övervakar utvecklingen av intelligent liv
både i er värld och överallt i det Större Samfundets världar.

Vi kommunicerar inte via något mekaniskt medium, men genom en andlig
kanal som är störningsfri. Trots att vi lever i en fysisk omgivning, som ni, så har
vi fått förmånen att kommunicera på detta sätt för att leverera den information vi
måste dela med er.

Vi representerar en liten grupp som observerar händelserna i er värld. Vi
kommer från det Större Samfundet. Vi blandar oss inte i mänskliga
angelägenheter. Vi har ingen bas här. Vi har blivit hitsända för ett mycket
specifikt syfte – att bevittna de händelser som sker i er värld och, genom
möjligheten att göra så, att förmedla till er vad vi ser och vad vi vet. Ty ni lever på
ytan av er värld och kan inte se de händelser som omger er. Inte heller kan ni
tydligt iaktta det besök som sker i er värld vid denna tidpunkt eller vad det
förebådar angående er framtid.

Vi skulle vilja berätta om det. Vi gör detta på begäran av De Osynliga, för
det är av den anledningen som vi har blivit hitsända. Den information som vi står
i begrepp att meddela er kan verka ytterst utmanande och skrämmande. För
många av er som hör detta meddelande kommer informationen kanske som en
överraskning. Vi förstår detta, för vi var själva tvungna att konfrontera detta i
våra egna kulturer.

Det kan i början vara svårt för er att acceptera denna information, men den
är väsentlig för alla som försöker göra en positiv insats i världen.

Vi har i många år observerat angelägenheterna i er värld. Vi söker inga
förbindelser med mänskligheten. Vi är inte här av diplomatiska skäl. Vi har blivit
hitsända av De Osynliga för att leva i närheten av er värld och observera de
händelser som vi avser att beskriva.

Vad vi heter är inte viktigt. Det skulle inte betyda något för er. Och vi
tänker inte avslöja det för vår egen säkerhets skull, eftersom vi måste förbli dolda
för att kunna fortsätta tjäna.

Till att börja med så är det nödvändigt att människor överallt förstår att
mänskligheten är på väg att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv. Er
värld ”besöks” just nu av flera utomjordiska raser och av flera olika
organisationer av raser. Denna aktivitet har pågått under en tid. Det har
förekommit många besök här genom historien, men inte av denna
storleksordning. Tillkomsten av kärnvapen och ödeläggelsen av er naturliga värld
har fört dessa krafter till era gränstrakter.

Som vi förstår finns det många människor i världen idag som börjar inse att
detta äger rum. Och vi förstår även att det finns många tolkningar av detta besök
– vad det kan innebära och vad det kan medföra. Och många av de människor
som är medvetna om dessa saker är mycket hoppfulla och förväntar sig stora
fördelar för mänskligheten. Vi förstår detta. Det är naturligt att tro så. Det är
naturligt att vara hoppfull.

Besöket i er värld är mycket omfattande nu, så omfattande att
människor i alla delar av världen är vittne till det och direkt upplever dess
effekter. Dessa ”besökare” från det Större Samfundet, dessa olika
organisationer av varelser, är inte här för att främja mänsklighetens framsteg
eller andliga utveckling. Det är er världs resurser som har fört dessa krafter till
era gränstrakter i sådant antal och med sådan avsikt.

Vi förstår att detta kan vara svårt att acceptera till en början eftersom ni
inte kan uppskatta hur vacker er värld är, hur mycket den har och vilken
sällsynt juvel den är i det Större Samfundets sterila världar och tomma rymd.
Världar av ert sort är verkligen sällsynta. De flesta platser i det Större
Samfundet som är bebodda just nu har koloniserats med hjälp av teknologi. Men
världar som er egen där liv har utvecklats naturligt, utan hjälp av teknologi, är
mycket sällsyntare än ni kan tänkas inse. Andra uppmärksammar naturligtvis
detta i hög grad, ty er världs biologiska resurser har i årtusenden utnyttjats av
åtskilliga raser. Er värld betraktas som ett förråd av vissa individer. Men likväl,
den mänskliga kulturens utveckling med farliga vapen och skövlingen av dessa
resurser har gett upphov till den utomjordiska Interventionen.

Ni undrar kanske varför diplomatiska ansträngningar inte har etablerats för
kontakt med mänsklighetens ledare. Det är en rimlig fråga, men problemet är att
det inte finns någon som kan representera mänskligheten, ty ert folk är splittrat
och era nationer motarbetar varandra. Besökarna som vi pratar om betraktar er
dessutom som krigslystna och aggressiva och att ni skulle bringa skada och
fientlighet till ert omgivande universum trots era goda kvaliteter.

I vår kommunikation vill vi därför ge er en idé om vad som sker, vad det
innebär för mänskligheten och vilket samband det har med er andliga utveckling,
er sociala utveckling och er framtid i världen och i själva det Större
Samfundet.

Människor är omedvetna om närvaron av utomjordiska krafter, omedvetna
om närvaron av resursutforskare, omedvetna om de som söker allians med
mänskligheten för egen vinning. Kanske ska vi börja med att ge er en uppfattning
om hur livet är bortom era egna gränser, för ni har inte rest fjärran och har ingen
egen erfarenhet av dessa saker.

Ni lever i en del av galaxen som är ganska bebodd. Alla delar av galaxen är
inte lika befolkade. Det finns enorma outforskade regioner. Det finns många
gömda raser. Handel och affärsverksamhet mellan världar sker bara i vissa
områden. Den miljö i vilken ni är på väg in i är mycket konkurrensinriktad.
Behovet av resurser upplevs överallt. Många teknologiska samhällen har tömt
sina världar på naturliga resurser och måste därför driva byteshandel och resa
omkring för att få tag på vad de behöver. Det är en mycket komplicerad situation.
Många allianser bildas och konflikter uppkommer.

I det här läget är det nödvändigt att förstå att det Större Samfundet som
ni är på väg att träda in i utgör en svår och utmanande miljö, men innebär trots
det stora chanser och möjligheter för mänskligheten. För att förverkliga dessa
möjligheter och dessa fördelar måste mänskligheten emellertid förbereda sig och
börja lära hur livet gestaltar sig i Universum. Vi måste dessutom börja förstå vad
andlighet innebär i ett Större Samfund med intelligent liv.

Med utgångspunkt i vår egen historia inser vi att detta är den största
utmaning som någon värld någonsin kommer att möta. Det är emellertid inte
något som ni själva kan planera. Det är inte något som ni kan utforma för er egen
framtid. Ty makterna som skulle föra med sig det Större Samfundets
verklighet hit är redan närvarande i världen. Omständigheterna har fört dem hit.
De är här.

Kanske ger detta er en uppfattning om hur livet är bortom era gränser. Vi
vill inte ge er idén att detta är förfärligt, men det är nödvändigt för ert eget
välbefinnande och för er framtid att ni har en korrekt bedömning och kan se
dessa omständigheter klart.

Behovet att förbereda er för liv i det Större Samfundet upplever vi som
det största behovet i er värld av idag. Men ur vår synpunkt är folk trots det
upptagna med sina egna angelägenheter och sina egna dagliga problem, ovetande
om de större krafter som kommer att ändra deras öde och påverka deras
framtid.

De krafter och grupper som är här idag representerar många olika
allianser. Dessa allianser arbetar inte med förenade krafter. Varje allians
representerar många olika rasgrupper som samarbetar i syfte att komma åt er
världs resurser och att upprätthålla denna åtkomst. Dessa olika allianser
konkurrerar med varandra, men för inte krig mot varandra. De ser er värld som
ett värdefullt byte, någonting som de vill ha för egen del.

Detta skapar en väldig utmaning för människan, ty de krafter som besöker
er har inte bara avancerad teknologi, de har även en stark social
sammanhållning och kan påverka tankarna i den Mentala Miljön. Ni förstår, i det
Större Samfundet skaffar man sig lätt teknologi, så det stora övertaget
konkurrerande samhällen kan få över varandra är deras förmåga att påverka
tankarna. Detta har tagit sig mycket sofistikerade uttryck. Det representerar en
uppsättning färdigheter som mänskligheten just har börjat upptäcka.

Därför kommer inte era besökare beväpnade med kolossala vapen eller med
arméer eller fartygsarmador. De kommer i relativt små grupper, men äger
avsevärd skicklighet i att påverka folk. Denna skicklighet representerar en mer
raffinerad och utvecklad användning av kraft i det Större Samfundet. Det är
en förmåga som mänskligheten måste förädla i framtiden om man ska kunna
framgångsrikt hävda sig mot andra raser.

Besökarna är här för att vinna mänsklighetens lojalitet. Deras avsikt är inte
att förstöra mänskliga institutioner eller utplåna mänskligheten. Istället vill de
använda dessa till sin egen fördel. Deras avsikt är utnyttjande, inte förstörelse.
De känner det som sin rättighet därför att de tror att de räddar världen. En del av
dem tror till och med att de räddar mänskligheten från sig själv. Men detta
synsätt tjänar inte era bästa intressen, inte heller gynnar det visdom eller
självbestämmande inom den mänskliga familjen.

Men på grund av att det finns goda krafter inom det Större Samfundets
världar så har ni bundsförvanter. Vi är språkrör för era allierade, Mänsklighetens
Bundsförvanter. Vi är inte här för att använda era resurser eller stjäla era
tillhörigheter. Vi har inte för avsikt att etablera mänskligheten som en
underlydande stat eller koloni för våra egna syften. Vi vill istället utveckla styrka
och visdom inom mänskligheten därför att vi uppmuntrar detta genomgående i
det Större Samfundet.

Därför är vår roll mycket avgörande och vår information är mycket
nödvändig eftersom de individer som idag är medvetna om besökarnas närvaro
ännu inte är medvetna om deras avsikter. Människor förstår inte besökarnas
metoder. Och de förstår inte heller besökarnas etik eller moral. Människor tror
att besökarna är antingen änglar eller monster. Men i verkligheten är de mycket
lika er när det gäller deras behov. Om ni kunde se världen genom deras ögon
skulle ni förstå deras medvetande och deras motiv. Men för att kunna göra det
skulle ni behöva se er själva utifrån.

Besökarna engagerar sig i fyra grundläggande verksamheter för att
vinna inflytande i er värld. Var och en av dessa verksamheter är unik, men de
är alla koordinerade. De genomförs därför att mänskligheten har utforskats
under en längre tid. Mänsklig mentalitet, mänskligt beteende, människans
fysiologi och mänskliga religioner har studerats under en tid. Alla dessa är väl
förstådda av era besökare och kommer att användas i deras egna syften.

Besökarnas första föresats är att påverka individer som förfogar över makt
och auktoritet. Eftersom besökarna inte vill förstöra saker och ting i världen eller
skada världens resurser försöker de vinna inflytande över individer som de
upplever har makt, huvudsakligen inom regering och religion. De söker kontakt,
men endast med vissa individer. De har förmågan att kontakta dessa, och de har
förmågan att påverka. Många som kontaktas kommer att påverkas, men inte alla.
Löfte om större makt, underbar teknologi och världsherravälde kommer att
attrahera och sporra åtskilliga individer. Och det är med dessa individer
som besökarna försöker etablera en förbindelse.

Endast ett fåtal av världens regeringsmedlemmar har påverkats på detta
sätt, men deras antal växer. Besökarna inser styrkan i en hierarki därför att de
lever så själva, de följer sin egen kommandokedja så att säga. De är mycket
organiserade och fokuserade i sina bemödanden, och idén att ha kulturer fyllda
med fritänkande individer är i stort sett främmande för dem. De begriper eller
förstår inte individuell frihet. De är som många teknologiskt avancerade
samhällen i det Större Samfundet vilka verkar över enorma avstånd i rymden,
både i sina egna världar och i respektive organisationer, med mycket
välorganiserade, likformiga och rigida regerings- och organisationsformer. De
tycker att mänskligheten är förvirrad och ostyrig, och tror att de skapar ordning
och reda i en situation som de själva inte kan förstå. Individuell frihet är
främmande för dem och de inser inte dess värde. Vad de försöker etablera i
världen kommer därför inte att främja denna frihet.

Deras inledande strävan är därför att etablera kontakt med individer som
har makt och inflytande för att vinna deras lojalitet och att övertyga dessa
individer om fördelarna med kontakt och gemensamt mål.

Deras nästa steg, som kanske är det svåraste att tänka sig ur ert
perspektiv, är manipulationen av religiösa värden och åsikter. Besökarna inser
att mänsklighetens största passioner även utgör dess största sårbarhet.
Människors längtan efter personlig frälsning representerar en av de största
fördelar den mänskliga familjen har att erbjuda, även för det Större
Samfundet. Men det utgör även er svaghet. Och det är dessa ingivelser och dessa
värden som kommer att användas.

Åtskilliga grupper av besökare vill etablera sig själva som andliga
företrädare eftersom de vet hur man uttrycker sig i den Mentala Miljön. De kan
kommunicera direkt med människor, och olyckligtvis, eftersom det finns ytterst
få människor i världen som kan uppfatta skillnaden mellan en andlig röst och
besökarens röst, blir situationen mycket svår.

Det andra steget är därför att vinna människors lojalitet genom deras
religiösa och andliga drivkraft. Detta är faktiskt ganska enkelt för dem eftersom
mänskligheten ännu inte är stark eller utvecklad i den Mentala Miljön. Det är
svårt för människor att uppfatta var dessa impulser kommer ifrån. Många
människor faller för vad som helst som de tror besitter en större innebörd och en
högre makt. Era besökare kan projicera bilder – bilder på era helgon, era
förkunnare och era änglar – bilder som ni håller kära och som är heliga i er värld.
De har förfinat denna förmåga under många, många århundraden genom att
försöka påverka varandra och genom att lära sig de sätt att påverka som man
använder på många platser i det Större Samfundet. De anser att ni är
primitiva och tycker därför att de kan utöva detta inflytande och använda dessa
metoder på er.

De försöker nu kontakta individer som de anser vara känsliga, mottagliga
och som har en naturlig fallenhet för samarbete. Många kommer att föreslås,
men endast ett fåtal kommer att väljas på grund av dessa särskilda egenskaper.
Era besökare kommer att försöka vinna dessa individers lojalitet, att vinna deras
förtroende och deras hängivenhet. Mottagarna informeras att besökarna är här
för att stärka mänsklig andlighet, att ge mänskligheten nytt hopp, nya
glädjeämnen och ny kraft – ja, att verkligen lova dessa saker som människor så
innerligt önskar men ännu inte funnit själva. Kanske undrar ni, ”Hur kan det
komma sig att sådant sker?” Men vi kan försäkra er att det är inte svårt när man
en gång lärt sig dessa färdigheter och förmågor.

Ambitionen här är att passivisera och omskola folk genom andlig
påtryckning. Detta ”Passiviseringsprogram” används på olika sätt för olika
religiösa grupperingar beroende på deras förebilder och deras temperament. Det
är alltid riktat mot påverkbara individer. I det fallet hoppas man att människor
kommer att mista sin omdömesförmåga och fullständigt förlita sig på den större
makt som de tror att de får av besökarna. När denna lojalitet väl har etablerats så
blir det allt svårare för folk att skilja på vad de vet inom sig själva och vad som
sägs till dem. Det är en mycket diskret men genomträngande form av påverkan
och manipulation. Vi ska tala mer om detta allteftersom vi fortsätter.

Låt oss nu säga något om det tredje steget – det handlar om hur besökarna
etablerar sin närvaro i världen och hur de vänjer folk vid detta. De önskar att
mänskligheten vänjer sig vid den enorma förändring som sker mitt mittibland oss
– att ni ska vänja er vid besökarnas fysiska närvaro och deras inflytande på er
egen Mentala Miljö. För att främja detta syfte kommer de att inrätta dolda baser
här. Dessa baser kommer att vara gömda, men kommer att ha en betydande
påverkan på de befolkningsgrupper som befinner sig i närheten. Besökarna
kommer att på alla sätt se till att dessa baser är effektiva och att tillräckligt med
människor är lojala mot dem. Det är dessa människor som kommer att försvara
och skydda besökarnas närvaro.

Detta är exakt vad som händer i er värld just nu. Det innebär en stor
utmaning och tyvärr en stor risk. Exakt det vi beskriver har hänt många gånger
på många platser i det Större Samfundet. Och frambrytande raser, till
exempel er egen, är alltid de mest utsatta. En del frambrytande raser har
förmågan att öka sin egen medvetenhet, utveckla sina själsgåvor och öka sin
förmåga till samarbete till den grad att de kan motverka yttre påverkningar i stil
med vad som förekommer här och etablera sin närvaro och sin ställning i det
Större Samfundet. Många raser dukar emellertid under för kontroll och
påverkan från främmande krafter innan de ens uppnår denna frihet.

Vi inser att denna information kan framkalla avsevärd rädsla och kanske
förnekande eller förvirring. Men allteftersom vi observerar händelser inser vi att
det finns ett ytterst fåtal personer som är medvetna om den faktiska situationen.
Även de människor som är på väg att bli medvetna om utomjordingarnas närvaro
har inte den position eller det perspektiv som behövs för att se situationen klart.
Och i sin hoppfulla optimism försöker de ge detta omfattande fenomen en så
positiv innebörd de kan.

Det Större Samfundet är emellertid en konkurrensinriktad och svår
miljö. De som reser i rymden behöver inte nödvändigtvis vara andligt högt
utvecklade, ty andligt medvetna individer söker isolera sig från det Större
Samfundet. De söker inte kommers. De försöker inte påverka andra raser eller
involvera sig i alla de ytterst komplexa relationer som har etablerats för ömsesidig
handel och utbyte. De andligt upplysta försöker istället att hålla sig dolda. Detta
är kanske mycket svårt för er att förstå, men det är nödvändigt att ni gör det om
ni ska förstå vilken svår situation mänskligheten befinner sig i. Dock bär denna
svåra situation på stora möjligheter. Vi skulle gärna vilja tala om detta nu.

Trots allvaret i den situation vi beskriver så upplever vi inte dessa
omständigheter som en tragedi för mänskligheten. Istället är det så att om dessa
omständigheter kan erkännas och begripas, och om förberedelsen för det
Större Samfundet som nu existerar i världen, kan utnyttjas, studeras och
tillämpas, då kommer medvetna människor överallt att ha möjlighet att studera
och lära sig det Större Samfundets Kunskap och Visdom. Människor överallt
kommer därför att kunna upptäcka grunden för samarbete så att den mänskliga
familjen äntligen kan etablera en enighet som aldrig tidigare har åstadkommits
här. Ty det Större Samfundets överhängande hot kommer att behövas för att
ena mänskligheten. Och detta hot händer just nu.

Det är ert nästa steg i evolutionen att träda in i det Större Samfundets
intelligenta liv. Det kommer att ske oavsett om ni är förberedda eller ej. Det måste
ske. Förberedelse är därför av största vikt. Medvetenhet och klarsyn – det är vad
som krävs och behövs i er värld nu.

Människor överallt har stora andliga förmågor som kan få dem att se
och veta klart och tydligt. Dessa talanger behövs nu. De behöver bli medveten
om, tillämpa och dela dem fritt. Det är inte bara en framstående guru eller ett
helgon i er värld som ska göra detta. Det måste utvecklas av många fler
människor nu. Ty situationen medför en högre nödvändighetsnivå, och om man
kan inse nödvändigheten så innebär det stora möjligheter.

Kraven för att läsa och studera om det Större Samfundet och att börja
uppleva det Större Samfundets Andlighet är emellertid oerhörda. Aldrig
tidigare har mänskliga varelser behövt lära sig sådana saker på så kort tid.
Sådana saker har faktiskt sällan studerats av någon i er värld. Men
nödvändigheten har ökat. Omständigheterna är andra. Nu finns det nya
influenser i er mitt, influenser som ni kan känna och veta.

Besökarna försöker hindra människor från att uppleva denna vision och
denna Kunskap inom sig själva, ty de har den inte själva. De ser inte dess värde.
De förstår inte dess innebörd. I detta avseende är mänskligheten som helhet mer
utvecklad än besökarna själva. Men detta utgör endast en förmåga, en förmåga
som nu måste förbättras.

Den utomjordiska närvaron i världen ökar. Den växer för varje dag, varje år.
Alltfler människor faller offer för dess påtryckning, förlorar sin förmåga att veta,
blir förvirrade och frånvarande, tror på saker som bara försvagar dem och gör
dem maktlösa inför dem som försöker utnyttja dem i eget intresse.

Mänskligheten är en frambrytande ras. Ni är sårbara. Ni konfronteras just
nu av en mängd omständigheter och påverkningar som ni aldrig tidigare
konfronterat. Ni har endast utvecklats för att konkurrera med varandra. Ni har
aldrig behövt konkurrera med andra former av intelligent liv. Men det är just
denna konkurrens som kommer att stärka er och framkalla era största
utmärkande egenskaper ifall situationen kan uppfattas klart och tydligt.

Det är De Osynligas roll att främja denna styrka. De Osynliga, som ni med
rätta kallar för änglar, kommunicerar inte bara till den mänskliga själen, men till
själar överallt som har förmågan att lyssna och som har förvärvat friheten att
lyssna.

Vi förmedlar följaktligen ett besvärligt budskap, men ett budskap med löfte
och hopp. Kanske är det inte det budskapet som människor vill höra. Det är utan
tvivel inte det budskap som besökarna skulle främja. Det är ett budskap som kan
spridas från person till person, och det kommer att spridas eftersom det är
naturligt att göra så. Men besökarna och de som har hamnat under deras
påverkan kommer att sätta sig emot en sådan medvetenhet. De vill inte se en
oberoende mänsklighet. Det är inte deras syfte. De tror inte ens att det är
gynnsamt. Det är därför vår uppriktiga önskan att dessa idéer övervägs utan
rädsla, men med en seriös inställning och en djup oro som är på sin plats här.

Som vi förstår finns det många människor i världen idag som känner att en
stor förändring är på gång för mänskligheten. De Osynliga har talat om detta för
oss. Man tillskrive många orsaker till denna känsla. Och många konsekvenser
förutsägs. Men, såvida ni inte börjar inse det faktum att mänskligheten är på väg
att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv, då har ni ännu inte förstått
det rätta sammanhanget angående mänsklighetens öde eller den stora förändring
som sker i världen.

Som vi ser det föds varje människa i sin egen tid för att bistå i den tiden.
Detta är en undervisning i det Större Samfundets Andlighet, en undervisning i
vilken även vi är lärjungar. Den undervisar oss angående frihet och styrkan i ett
gemensamt syfte. Den tilldelar auktoritet till individen, till den individ som kan
förena sig med andra – idéer som sällan accepteras eller godtas i det Större
Samfundet, ty det Större Samfundet är inte det himmelska riket. Det är en
fysisk verklighet med obarmhärtig överlevnadskamp och allt vad det för med sig.
Alla varelser i denna verklighet måste lära sig att handskas med dessa behov och
omständigheter. Och i detta avseende liknar era besökare i högre grad er själva
än vad ni tror. Besökarna är inte obegripliga. De önskar vara obegripliga, men de
kan förstås. Ni har förmågan att göra detta, men ni måste se situationen med
klarare ögon och använda er intelligens – anlag som ni kan kultivera inom er
själva.

Vi behöver nu tala mer angående det andra steget av påverkan och
dominans eftersom detta är av stor vikt, och det är vår uppriktiga önskan att ni
kan förstå dessa saker och själva överväga dem.

Världens religioner är väsentliga för mänsklig hängivenhet och lojalitet, mer
än regeringar, mer än någon annan institution. Det bådar gott för mänskligheten
eftersom detta slags religioner är sällsynt i det Större Samfundet. Er värld är
rik i detta avseende, men er styrka utgör även er akilleshäl. Många människor
önskar gudomlig vägledning och upphöjelse, att överlämna tyglarna för sina liv
och att en större andlig kraft styr dem, råder dem och bevarar dem. Detta utgör
en genuin önskan, men inom ramen för ett Större Samfund måste en
betydande visdom kultiveras för att denna önskan ska förverkligas. Det är
verkligen tråkigt för oss att se hur människor avsäger sig sin auktoritet så lätt –
någonting de aldrig ens hade till fullo, som de villigt avstår till varelser som är
okända för dem.

Detta budskap är avsett för människor som har en större andlig affinitet.
Det är därför nödvändigt att vi utvecklar ämnet. Vi förespråkar en andlighet som
lärs ut i det Större Samfundet, inte den andlighet som behärskas av nationer,
regeringar eller politiska sällskap, men en ursprunglig andlighet – förmågan att
veta, att se och att agera. Detta betonas dock inte av era besökare. De försöker få
människor att tro att besökarna är deras familj, att besökarna är deras hem, att
besökarna är deras bröder och systrar, deras mödrar och fäder. Många
människor vill tro så och gör det också. Människor vill ge upp sin personliga
auktoritet och gör så. Människor vill se besökarna som sina vänner och
frälsare, och därför är detta vad de får se.

Det krävs betydande sans och objektivitet för att avslöja dessa villfarelser
och dessa svårigheter. Människor måste kunna göra detta om mänskligheten
framgångsrikt ska anpassa sig till det Större Samfundet och upprätthålla sin
frihet och sitt självbestämmande i en miljö med större påverkan och större
krafter. Er värld skulle kunna övermannas utan att ett enda skott avlossades, ty
våld betraktas som primitivt och rått och utövas sällan i sådana angelägenheter.

Kanske frågar ni, ”Innebär detta att vår värld håller på att invaderas?” På
den frågan måste vi svara ”ja”, en invasion av det mest subtila slag. Om ni kan
överväga dessa tankar och betrakta dem seriöst så kommer ni att kunna se detta
för er själva. Beviset för denna invasion syns överallt. Ni kan se hur mänsklig
förmåga ersätts av begär efter lycka, fred och trygghet, hur människors
perspektiv och förmåga att veta hämmas av påtryckningar, t.o.m. inom deras
egna kulturer. Dessa påverkningar kommer att bli ofantligt mycket större i en
miljö som det Större Samfundet.

Detta utgör den svåra delen som vi måste presentera i vårt budskap. Det är
vad som måste nämnas, den sanning som måste konstateras, sanningen som är
väsentlig och inte kan vänta. Det är verkligen nödvändigt att människor studerar
en större Kunskap nu, en större Visdom och en större Andlighet, så att de
upptäcker sina sanna förmågor och kan använda dessa effektivt.

Er frihet står på spel. Framtiden för er värld är i fara. Det är på grund av
detta som vi har blivit hitsända att tala för Mänsklighetens Bundsförvanter. Det
finns de i Universum som håller Kunskap och Visdom vid liv och som utövar det
Större Samfundets Andlighet. De färdas inte omkring och påverkar olika
världar. De för inte bort människor mot deras vilja. De stjäl inte era djur och era
grödor. De påverkar inte era regeringar. De försöker inte fortplanta sig med
mänskligheten för att skapa ett nytt ledarskap här. Era bundsförvanter blandar
sig inte i mänskliga angelägenheter. De manipulerar inte mänskliga öden. De
observerar på avstånd och de sänder emissarier som t.ex. oss själva, med stor
risk för oss, för att råda och inspirera och klargöra saker och ting när så behövs.
Av den anledningen kommer vi i fredligt syfte med ett viktigt budskap.

Vi måste nu informera om det fjärde steget där besökarna försöker etablera
sig själva – genom rasblandning. De kan inte leva i er miljö. De behöver er fysiska
motståndskraft. De behöver er naturliga affinitet för världen. De behöver era
fortplantningsegenskaper. De vill dessutom skapa bindningar till er eftersom de
inser att det framkallar lojalitet. På sätt och vis etablerar detta deras närvaro här
eftersom avkomman genom ett sådant program får genetiska kopplingar till
världen men förblir lojala med besökarna. Detta verkar kanske otroligt, men är
trots allt ytterst påtagligt.

Besökarna är inte här för att röva bort era fortplantningsförmågor. De är
här för att etablera sig själva. De vill att mänskligheten ska tro på dem och tjäna
dem. De vill att mänskigheten ska arbeta åt dem. De kommer att lova vad som
helst, erbjuda vad som helst och göra vad som helst för att uppnå detta mål.
Trots att deras påverkan är omfattande så är de få till antalet. Men deras
påverkan ökar och deras program för rasblandning, som har hållit på under flera
generationer, kommer till slut att lyckas. Det kommer att finnas människor med
enorm intelligens men som inte representerar den mänskliga familjen. Sådant är
möjligt och har förekommit otaliga gånger i det Större Samfundet. Ni behöver
bara blicka tillbaka på er egen historia för att se er egen påverkan på kulturer
och raser och se hur doSålunda kommer vi med viktiga och allvarliga nyheter. Men ni måste fatta
mod, för detta är inte en tid för obeslutsamhet. Detta är inte en tid för flykt.
Detta är inte en tid för bekymmer om egen lycka. Detta är en tid för att
bidra till världen, att stärka den mänskliga familjen och frammana de
naturliga förmågor som finns hos människor – förmågan att se, att veta, och att
agera samstämt med varandra. Dessa förmågor kan motverka den påverkan som
drabbar mänskligheten i denna tid, men dessa förmågor måste växa och delas
med av. Det är av yttersta vikt.

Detta är våra råd. Vi ger dem med goda avsikter. Var glada att ni har
bundsförvanter i det Större Samfundet, ty bundsförvanter är vad ni behöver.
Ni är på väg mot ett större Universum, fyllt med krafter och påverkningar som ni
ännu inte har lärt er att motverka. Ni är på väg mot ett mer vidsträckt panorama
av liv. Och ni måste förbereda er för detta. Våra ord utgör endast en del av denna
förberedelse. En förberedelse är på väg i världen nu. Den kommer inte från oss.
Den kommer från Skaparen av allt liv. Den kommer i rätt tid. För det är nu tid för
mänskligheten att bli stark och vis. Ni har möjligheten att göra det. Och de
aktuella händelserna och omständigheterna i era liv skapar ett stort behov av
detta.minerande och inflytelserika dessa samspel kan vara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *